Onaya sunulan elektrik tesislerinin projeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine ve bu Yönetmeliğin 9.Maddesinin (1) nolu alt bendi uyarınca TEDAŞ tarafından yayımlanan/yayımlanacak usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacaktır. Dağıtım şirketlerince TEDAŞ/Bölge Koordinatörlüğüne onay için gönderilecek projeler, yönetmelikte belirtilen sürelerde aksama ve/veya gecikmeye sebep olunmamasını teminen Proje Onay Birimiyle mutabık kalınarak koordineli olarak sunulacaktır.